LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 - 2019

       UBND QUẬN TÂY HỒ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TỨ LIÊN

 

                      LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I 

                                            NĂM HỌC 2018-2019

 

Thời điểm

Môn

Khối 4

Khối 5

 

 

Học kỳ I

 

Khối 1-3

Khối ,45

Tiếng Việt

Tuần 17: 26/12/2018

Tuần 17: 25/12/2018

Toán

Tuần 17: 26/12/2018

Tuần 17: 25/12/2018

Khoa học

 

Tuần 16: 19/12/2018

Sử - Địa

 

Tuần 16: 20/12/2018

Tiếng Anh

Tuần 15,16 (Khối 3,4,5)

Tin học

Tuần 16 (Khối 3,4,5)

Bài viết liên quan