TRƯỜNG TH TỨ LIÊN: LỊCH KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

LỊCH KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2020-2021

(Kèm theo Kế hoạch số…./KH-THTL ngày…./…./2020

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Tứ Liên)

 

Thời điểm

Môn

Khối 4

Khối 5

Giữa HK I

Tiếng Việt

Thứ tư: 11/11/2020

Thứ tư: 11/11/2020

Toán

Thứ năm, 12/11/2020

Thứ năm, 12/11/2020

 

 

Bài viết liên quan