TRƯỜNG TH TỨ LIÊN: XÂY DỰNG NÉT ĐẸP VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG NHÀ TRƯỜNG

      Nếp sống văn hóa văn minh là nếp sống theo các giá trị chuẩn mực của văn hóa dân tộc và đáp ứng yêu cầu tổ chức cuộc sống tốt đẹp của cộng đồng trong môi trường sinh hoạt, công nghiệp phát triển. Xu hướng và tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng vì thế việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh - sạch đẹp - an toàn là cần thiết đối với chúng ta.

      Cùng với phát triển kinh tế, nhiệm vụ phát triển văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử trong trường học, trong từng học sinh là rất quan trọng. Văn hóa ứng xử là sự thể hiện trình độ, khả năng nhận thức được biểu hiện qua lời nói và từng việc làm của mỗi học sinh trong thực tiễn hàng ngày và bằng những hành động cụ thể như: Cách ứng xử với bạn bè và thầy cô; Bảo vệ môi trường; Chấp hành luật an toàn giao thông; Đóng góp ủng hộ;…

     Ngày 18/11, Trường Tiểu học Tứ Liên kết hợp cùng với trung tâm Kỹ năng sống Thiên Tường tổ chức Diễn đàn “Xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử trong trường học” năm học 2020 – 2021.

 

Bài viết liên quan