Công điện của Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội"

Công điện của Thành phố Hà Nội về việc triển khai các biện pháp tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội"

/upload/29472/fck/files/Công điện số 22_cdub-22-2021_signed.pdf

 

Bài viết liên quan