NHỮNG VIỆC HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH CẦN LÀM KHI QUAY LẠI TRƯỜNG HỌC.