CÔNG VĂN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẤP BÁCH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, UBND thành phố Hà Nội ra công văn số 1639/UBND-KGVX về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch COVID- 19 trên địa bàn thành phố.

/upload/29472/fck/files/CV 1639.pdf

Bài viết liên quan